Zavřít


Povinně zveřejňované informace

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky č.442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění

Povinně zveřejňované informace

 

 

VÝČET POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

Každý povinný subjekt (v našem příp. OBEC) musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, a to podle ust. § 5 odst. 1,2, 3 a 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen cit. zákon), níže uvedený výčet informací:

 

REGISTR OZNÁMENÍ

Registr oznámení je upraven ve vyhlášce č. 442/2006 Sb., ve znění jejích pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn.: 

 

1. NÁZEV

Obec Bukovinka

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ 

První písemná sbírka o obci je z roku 1265. Obec Bukovinka je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Tvoří územní celek vymezený hranicí územ í obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (výbory a komise). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva nevolí rada obce, její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

 

a) Organizační schéma obce

Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor 
 • Výbor pro rodinu a seniory
 • Kulturní výbor
 • Sportovní výbor

Zastupitelstvo nezřizuje v obci obecní policii. 

 • Obecní úřad
 • Tajemník obecního úřadu: tato funkce není zřízena

 

b) Obcí zřizované organizace

 • MŠ Bukovinka, Bukovinka 67,679 05 Křtiny, příspěvková organizace s právní subjektivitou

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontaktní poštovní adresa

Přesný název:                                  Obec Bukovinka

Název ulice, č.p. :                            Bukovinka 126

Název obce:                                      Bukovinka

PSČ, adresní pošta:                        679 05, Křtiny

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Název pracoviště:                           Obecní úřad Bukovinka

Název ulice, č.p.:                             Bukovinka, 126

Název obce:                                 Bukovinka

PSČ, adresní pošta:                     679 05, Křtiny

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 10:00

             16:00 - 18:00

Středa: 8:00 - 10:00

              16:00 - 18:00

Komerční banka a.s., pobočka Blansko

Číslo účtu: 10623631, kód banky 0100

 

6. IČ

00532100

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

 

8. DOKUMENTY

Seznamy hlavních dokumentů

usnesení zastupitelstva obce

obecně závazné vyhlášky obce a nařízení

dokumenty z oblasti územního plánování

 

Rozpočet

návrhy rozpočtů a schválené rozpočty od roku 2019

ostatní dokumenty

 

9. PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Správní orgán přijímá podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ( dále jen cit. zák.) písemné žádosti  žadatelů. Lhůta pro poskytnutí informací je 15 dní (ust. § 14/5d) cit. zák.) a  počítá se dnem násl. ode dne přijetí žádosti. Tato lhůta může být prodloužena, a to nejvýše o 10 dní (ust. § 14/7 cit. zák.), z důvodů vyjmenovaných v ust. § 14 odst. 7 a) až c) cit zákona.

 Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v „Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o               svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“.

 

10. PŘÍJEM OSTATNÍCH PODNĚTŮ MIMO RÁMEC ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání lze podat následujícími způsoby:

 • osobním podáním - v úředních hodinách na obecním úřadě: Obec Bukovinka, Bukovinka 126, Bukovinka
 • elektronicky - prostřednictvím e-podatelny na adresu: info@bukovinka.cz
 • písemným podáním poštou, na adresu: Obecní úřad Bukovinka, Bukovinka 126, Bukovinka 679 05

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje obvykle krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy obecní úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

 

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

 

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

 

a) Odvolání se podává u obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Lze jej učinit písemně (poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na elektronickou adresu podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění).

 

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

 

b) Příkaz na místě a příkazový blok (dříve blokové řízení) se řídí ust. § 90 a násl. zák. č. 250/2016, Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

 

Správní orgán může obecně o přestupku v některých případech rozhodnout příkazem (výjimku představuje např. řízení zahájené se souhlasem osoby postižené ze spáchání přestupku), kterým lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

 

Příkazem na místě lze uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.

 

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč, jedná-li se o mladistvého, pak nejvýše 2 500 Kč. Je-li na místě ukládána pokuta, obdrží obviněný na místě příkazový blok, jehož podepsáním se příkaz stává vykonatelným rozhodnutím.

 

Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě c) žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

 

Proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu obecního úřadu se lze bránit stížností dle § 175 správního řádu v případech, kdy nelze použít odvolání. Stížnost se podává ústně či písemně u obecního úřadu, který vede řízení.

 

12. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR, zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR: https://www.portal.gov.cz/obcan/.

 

13. PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů souvisejících, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy ČR: https://www.portal.gov.cz/obcan/. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce, tj. obecně závazné vyhlášky a nařízení - naleznete na webových stránkách obce: http://www.bukovinka.cz/vyhlasky.html; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách a také ve Sbírce právních předpisů: Sbírka právních předpisů územě samosprávných celků a některých správních úřadů (gov.cz)

 

14. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

S účinností od 30. 8. 2021 Usnesením Zastupitelstva obce č. 20 přijatém na 20. veřejném zasedání byl tento sazebník schválen.

 

15. LICENČNÍ SMLOUVY 

Vzory licenčních smluv

V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a cit. zákona.

 

Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 cit. zákona.

 

16. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

lhttp://www.bukovinka.cz/zakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html

 

17. REGISTRY, EVIDENCE, SEZNAMY A REJSTŘÍKY

Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky v současnosti obec nevede žádné.


K dálkovému přístupu lze využít tyto odkazy:

Katastr nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Obchodní rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Živnostenský rejstřík: http://www.rzp.cz/

Administrativní registr ekonomických subjektů – ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

 

18. REGISTR OZNÁMENÍ VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ

1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Registr oznámení veřejných funkcionářů: https://cro.justice.cz/

 

2. Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce, jakož i dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, popř. vzniklých finančních závazků. Písemná oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9), oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) a negativní oznámení o výše uvedených skutečnostech (§ 12 odst. 2), podávaná veřejnými funkcionáři ve lhůtách dle tohoto zákona po celou dobu výkonu jejich funkce, jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

 

3. Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí mimo jiné:

 • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
 • vedoucí úředníci územního samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností      zařazení do obecního úřadu.


4. Registr oznámení je veden v písemné i elektronické podobě evidenčním orgánem, kterým je pro výše uvedené veřejné funkcionáře tajemník obecního úřadu, nebo starosta (v obcích, kde není tajemník).

 

5. Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které však nejsou veřejnými listinami:

Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 

Podáním žádosti o udělení uživatelského jména a přístupového hesla žadatel souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

 

Všechny shora citované právní předpisy jsou k nahlédnutí v jejich úplném znění a v listinné podobě na obecním úřadě, a to v obvyklé úřední hodiny.